علمي پژوهشي

مقالات علمي و كتب تخصصي و موضوعات مورد نياز پايان نامه ها و تحقيقات

اهم برنامه هاي مربوط به تأمين سلامتي

اهم برنامه هاي مربوط به تأمين سلامتي

 

1ـ تشويق كارفرمايان به برنامه ريزي به منظور تقليل حوادث وموانع مربوط به محيط كار

2ـ تشويق جهت فراهم سازي بهترين برنامه هاي تندرستي وايمني

3ـ تلاش جهت استانداردهاي ايمني وسلامتي

4ـ ايجادكميته اي جهت بررسي مسائل ومشكلات مربوط به سلامتي

5ـانجام تحقيقات لازم جهت تأمين سلامتي

6ـ كشف رابطه بين بيماري وكارواستاندارد

7ـ تهيه ضوابط پزشكي جهت تعيين سلامتي كاركنان بدليل شرايط كاري نامطلوب

8ـ ارائه برنامه هاي الزام آور جهت كارفرمايان

9ـ برگزاري دوره هاي آموزشي كافي جهت جلوگيري ازسوانح

1.تشويق مسئولين كشوربه قبول مسئوليت نظارت واجراي قوانين

11ـ تهيه گزارشات لازم نسبت به چگونگي

12ـ تشويق كارگران وكارفرمايان مديران به انجام اقدامات لازم جهت تقليل حوادث

           نکات قابل توجه مدیران در ارگونومی

   -  آموزش مفاهيم ارگونومي به مديران

    - استخدام افراد، با توجه به نوع حرفه، ويژگي‌هاي فردي و قابليت‌هاي افراد

    - معاينات قبل از استخدام و معاينات دوره‌اي كارگران با توجه به مدل‌هاي ارگونومي

    -  طراحي پست‌هاي كار با توجه به داده‌هاي آنتروپومتري و توصيه‌هاي مهندسي فاكتورهاي انساني

    -  توجه به ساختار آناتومي و فيزيولوژي شاغلان

    -  تطابق بهينه كار با كارگران

      - بكارگيري اصول مديريت اقتضايي براي جلب رضايت افراد در انجام كار و استفاده از اصول ارگونومي توسط آنها

       - بررسي و تجزيه و تحليل حوادث شغلي، علل آن و زيان‌هاي اقتصادي آنها

       -  تنظيم دستورالعمل‌ها و توصيه‌نامه هاي شغلي براي افراد شاغل در سيستم

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:30  توسط gh  |